Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Уважаеми потребители, целта на настоящата политика е да Ви разясни каква лична информация събираме и обработваме, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с  услугите, чрез нашия уебсайт www.artjoy.eu, при съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“), Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите нормативни актове.

1.Информация  за администратора на лични данни:
Стерна консулт ЕООД, ЕИК 201741246, адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Царево 10-А, тел.: 08875 49859, е-поща: office@sternaconsult.com

2. Какво представляват личните данни?
Лични данни по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

3.Цели, за които използваме данните
Личните данни, които събираме са от електронния магазин за предоставяне на услуги участие в арт събитие -  www.artjoy.eu
При събирането и обработването на Вашите лични данни се ръководим изцяло от принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозначност, съотносимост на обработването на данните със съответите цели, точност и актуалност на обработваните данни.
Посочените по-долу лични данни се събират и обработват с цел сключване на договори за предоставяните от нас услуги и изпълнение на поетите съгласно тях задължения, както и в изпълнение на законово регламентирани задължения.
Ние използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:
 • За да Ви включим в участие в организирано от нас арт събитие.
 • За управление и изпълнение на Ваши заявки и регистрации.
 • За да изпратим отговор на отправено от Вас запитване.
 • За да Ви уведомяваме за нови или съществуващи вече услуги.
 • За да Ви уведомяваме за текущи промоции.
 • За да Ви предоставяме полезни съвети и важна информация относно нашите услуги.
 • За да Ви изпращаме покани за предстоящи събития, които организираме.
 • За да търсим Вашето мнение (чрез онлайн допитване) с цел подобряване качеството на нашето обслужване и предлаганите от нас услуги събития и др.
3. Как обработваме Вашите лични данни?
Ние от Artjoy.eu ще използваме Вашите лични данни единствено за целите на изпълнение на договора за предоставяне на услуги, по който Вие сте страна, когато изпращате запитване от нашия сайт.
Не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочената цел. Данните, които предоставяте и информацията, която излагате в запитването, стига единствено до нашия екип.
Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

4. Кои Ваши лични данни обработваме ние?
С оглед изпълнение на нашите задължения с Вас по договора ни за предоставяне на услуги, ние ще обработваме следните Ваши категории лични данни:
(1) имена;
(2) електронна поща;
(3) телефон за връзка;
(4) адрес;
(5) ЕИК;
(6) банкова сметка;

5. Използване на Началната страница
Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при ползването от Ваша страна на нашия уебсайт със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.
(1) „Бисквитки“: Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност. За повече информация, моля,посетете : www.allaboutcookies.org
(2) Уебсайтове на трети страни: За удобство на нашите посетители, в някои случаи нашият сайт може да съдържа връзки към различни трети страни и техните уебсайтове, които не са свързани, контролирани или управлявани от нас. Политиките и процедурите, които описваме тук, не се прилагат за тези уебсайтове. Не носим отговорност за сигурността или защитата на никакви данни, събрани от тези трети страни. Съветваме Ви да се свържете директно с тези уебсайтове за информация относно техните политики за защита на данни.
(3) Анализ на интернет трафика
Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics. За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там.
Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“.Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (a) и / или (е) GDPR.
Ние съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, „Стерна консулт“ ЕОО ги унищожава, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.
(4) Бюлетин
Можете да се абонирате за нашия бюлетин, като попълните формуляра на нашия сайт. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения.
При регистрация за участие в събитие вашият e-mail ще бъде включен в mailing лист с абонамен за бюлетин.
Можете да се откажете от абонамента си за нашия бюлетин по всяко време. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: office@artjoy.eu , за да заличим данните Ви във връзка с изпращането на нашия бюлетин.

6. На кого споделяме личните Ви данни
Ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. Ние ще предприемем подходящи мерки за да гарантираме, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.
(1) Външни доставчици на услуги
Когато е необходимо, ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги като  Ще споделяме или даваме достъп до подобна информация на външни доставчици на услуги само доколкото е необходимо за съответните цели. Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни. Външните доставчици са задължени по договор с нас да спазват поверителността на Вашите лични данни.
(2) Публични органи
Ще разкриваме Вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, ние ще уважим молбите на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи, които може да включват и подобни органи на държавна или общинска власт.
(3) Лица, обработващи данни от наше име
Това са физически лица, назначени от компанията за обработка и съхраняване на личните  данни от името на компанията; счетоводител, IT специалист за поддръжка на информационната система на Стерна консулт и др.  влезли в договорни взаимоотношения със Стерна консулт.
(4) Лица обработващи данни от свое име - пощенски оператори, оператори на телекомуникационни услуги, банки и др.

7. Обработване на лични данни на деца
Ние не събираме и не обработваме лични данни на деца под 18-годишна възраст, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете, своевременно ще изтрием въпросните данни.

8. Сигурност на данните Ви
Ние се отнасяме сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с нас лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, ние ще следваме всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

9. Срок на съхранение на Вашите данни
Ние съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, ще бъдат унищожени, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.

10. Какви са Вашите законови права?
Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които ние извършваме и предприемаме с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. Ние уважаваме вашите индивидуални права и ще отговорим на Вашите въпроси по адекватен начин.
Списъкът, който следва, съдържа информация за Вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:
 • Право на коригиране: Имате право на коригиране на личните данни, които Ви касаят. Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.
 • Право на ограничаване: Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако:
  • оспорите точността на Вашите лични данни за срока, от който се нуждаем за да проверим точността им;
  • обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни;
  • повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси, или
  • възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.
 • Право на достъп: Имате право да ни помолите за информация за личните данни за Вас, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват, откъде сме ги получили, ако не директно от Вас, и на кого са били разкрити, ако е приложимо. Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас. Съгласно действащите закони си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате.
 • Право на преносимост: По Ваше искане ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие, че обработването е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от Вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от Вас, администратор.
 • Право на изтриванеили „право да бъдеш забравен“ : Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни и упражните това си право на възражение срещу обработването;
 • обработването се основава на Ваше съгласие, Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Право на възражение: Може да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни във връзка с Вашата конкретна ситуация, при условие, че обработването не се основава на Вашето съгласие, а на наши легитимни интереси или на тези на трета страна. В такъв случай, прекратяваме обработването на Вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.
 • Право на уведомяване за нарушаване на сигурността на личните данни и жалба
В случай, че решите, че нарушаваме Вашите права, можете да се свържете с нас, за да изясним въпроса. На разположението сме на е-поща:office@artjoy.eu. Заявление за достъп или корекция се подава лично от притежателя на лични данни, като заявлението може да бъде отправено по електронен път. Ние ще разгледаме заявлението и ще отговорим мотивирано.
Имате и право да внесете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) – гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел.:02 915 3518, www.cpdp.bg


11. Как ще получавате информация за нашите услуги, промоции, предстоящи събития и др.?
Само ако сте посочили изрично, че сте съгласни, ще Ви изпращаме информация по електронната поща за нашите нови услуги, специални предложения и др. чрез Бюлетин. В случай че не сте съгласни с това или искате да се оттеглите, може да го направите по всяко време по един от следните начини:
 • чрез линкa за отписване, включен във всеки имейл, който Ви изпращаме;
 • или като ни изпратите имейл за отказ на office@artjoy.eu

12. Уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни
В случай на нарушение на сигурността на съхраняваните и обработваните лични данни, Стерна консулт ще уведоми Комисията за защита на личните данни в рамките на установения срок от узнаване на нарушението. В допълнение, фирмата ще предприеме всички възможно изпълними технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни.

13.Актуализация/обновяване
Настоящата Политика за личните данни може да бъде актуализирана и допълвана съгласно приложимото законодателство, по наша инициатива  или на компетентен орган (напр. Комисията за защита на личните данни).

ArtJoy.eu информира потребителите за измененията на тази Политика за личните данни като публикува актуализираната Политика на интернет страницата: www.artjoy.eu


Препоръчваме регулярно да преглеждате текущия вариант на Политиката за защита на личните данни.

Ако имате допълнителни въпроси, моля свържете се с нас на е-поща: office@artjoy.eu , на тел.: 08875 49859
 
Последна актуализация: 24.07.2019 г.
 

Бюлетин

Запишете се в нашия нюзлетър, за да получавате винаги актуална информация за събития.