Условия

​ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА WWW.ARTJOY.EU

С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между потребителите и електронния магазин www.artjoy.eu. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон разположен на уеб сайта Artjoy.eu се счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия.
Моля, прочетете тези Общи условия и Политиката за поверителност преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси моля свържете се с нас на телефон: +3598 887 54 98 59 или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.
Ако не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в настоящите Общи условия и Политика за поверителност, Вие не трябва да използвате този уеб сайт.

 
  1. ДЕФИНИЦИИ
„Потребител“ – всяко лице, което ползва услугите, информацията, съдържанието на уеб страницата и /или желае да закупи услуга или услуги предлагани от Търговеца посредством уеб страницата www.artjoy.eu и се е съгласило с Общите условия за ползване на уеб сайта.
„Търговец/Доставчик на услуга“ – Стерна консулт ЕООД ,  в качеството си на продавач на услугите, предлагани в Онлайн магазина – www.artjoy.eu
„Договор от разстояние “ е договор сключен от Търговец и Потребител, като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги без едновременно физическо присъствие на търговеца и потребителя, чрез използване на едно или няколко средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
„еPay.bgелектронна система, осигуряваща възможност за извършване на плащания чрез Интернет с банкои карти и платежни инструменти, одобрени от Оператора –Ипей АД и Изипей АД.
EasyPay”електронна Web базирана система на Изипей АД за извършване на парични преводи в офисите на Изипей АД.
„Лични данни“ –  означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече специфични признаци.
„Електронен магазин“ – софтуерен продукт като услуга, предоставяна от Търговеца на Потребителя/ите чрез уеб сайта www.artjoy.eu, даваща възможност за дистанционна търговия през Интернет.
Крайна цена“ e цената за брой или определено количество услуга/и, включващ данък върху добавена стойност и всички други такси и данъци.
„Резервация за участие в събитие“ – съгласно настоящите Общи условия всяка услуга участие в арт събитие, която се предлага от Търговеца посредством уеб сайта.
„Уеб сайт/сайт (website) – Уеб сайт собственост на и управляван от Стерна консулт ЕООД, с адрес  http://artjoy.eu и всичките му интернет страници за десктоп или мобилни устройства. Уеб сайтът  е обособено място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
„Доставчик на услуги на информационното общество“ – е Стерна консулт ЕООД и www.artjoy.eu, която предоставя услуги на информационното общество.
„Получател на услуги на информационното общество“ - е всяко физическо или юридическо лице, което ползва услуги на информационното общество с професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на информация или предоставяне на достъп до нея.


II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
2.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между Стерна консулт ЕООД, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. Царево 10А, и адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. Христо Ботев №92В, ет. 2, телефон за контакт: +359 887 549 859,  e-mail office@artjoy.eu, уеб сайтът www.аtrjoy.eu,  наричано по –долу Търговец или „Artjoy.eu“ от една страна  и ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Потребител/и“ във връзка с използване на интернет страницата и услугите, намиращи се на домейн http://artjoy.eu.
2.2 Настоящите Общи условия обвързват Потребителите на уеб сайта след като са ги приели изрично, което се осъществява чрез изрична препратка към настоящите Общи условия при  извършване на резервация и плащане, записване за електронен бюлетин или използването на формата за контакт на уеб сайта. Настоящите Общи условия се прилагат и при директно изпращане на имейл, както и при получаване на фактура, като на Потребителите се разяснява, че поръчаните услуги ще се предоставят само при приложение на настоящите Общи условия.


III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
3.1 Данни за доставчика съгласно Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите
  • Наименование на Доставчика: Стерна консулт ЕООД
  • Адрес: град Пловдив, ул. Царево 10 А.
Данни за кореспонденция и упражняване на дейността: град Пловдив, бул.“Христо Ботев“ 92 В, ет.2, телефон за контакти: +359 887549859, електронна поща office@artjoy.eu  и интернет страница:  www.artjoy.eu.
Вписване в публични регистри: EИК201741246
Регистрация по ЗДДС № BG201741246
3.2. Надзорни органи
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. Иван Евстатиев Гешов №15
Тел.: 02 9402046
Е-майл:kzld@government.bg kzld@cpdp.bg
https://www.cpdp.bg/
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр.София, пл. Славейков №4А, ет.3, 4, 5
Тел.: 02/9802524
https://kzp.bg/


IV.  ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.  ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА.
4.1 Търговецът е създал уеб сайта www.artjoy.eu, в който се съдържа подробна информация за предлаганите на Потребителите услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронна търговия.
4.2 ARTJOY.EU е електронен магазин, достъпен на www.artjoy.eu, чрез който потребителите имат възможност за сключат договор/и от разстояние за покупко-продажба на услуга/и за участие в арт събитие  по смисъла на чл. 49 от Закона за защита на потребителите. Потребителите се задължават да използват интернет страницата и Услугите, които са обявени на интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.
4.3.При несъгласие с настоящите Общи условия, Потребителя не трябва да използва настоящия сайт.
4.4. Потребителите  имат право да сключат договори за покупко-продажба на услуги, включително:
(1) Да  извършат  регистрация   и   създаване   на  профил  за  преглеждане   на електронния магазин  и   използване   на   допълнителните   услуги   за предоставяне на информация;
(2) Да  извършват   електронни   изявления   във   връзка   със   сключването   или
изпълнението на договори с електронния магазин чрез интерфейса на
страницата на www.artjoy.eu;
(3) Да сключват договори за покупко-продажба на услуга участие в арт събитие, предлагана
от електронния магазин;
(4)   Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с електронния магазин,  съгласно   поддържаните   от  електронния магазин  начини за разплащане;
(5) Да получават информация за нови услуги предлагани от електронния магазин;
(6) Да преглеждат предлаганите услуги, цени и условия за плащане, галерии, контакти.
4.5.Търговецът доставя услугите и гарантира правата на Потребителите, предвидени в Закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.


V.ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1.Заявката за предоставяне на услуга участие в събитие включва следнте стъпки:
Стъпка 1: Избор на събитие
Стъпка 2: Избор на брой участници
Стпка 3: Логин/Регистрация
Стъпка 4: Изобр на метод на плащане
Стъпка 5: Преглед на заявката – Потвърждение
Стъпка 6: Покупка


VI.РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ  
6.1.Резервация за участие в събитие посредством електронния магазин изисква предоставяне и въвеждане на данни от Потребителя във формата за заявка/поръчка, необходими на Търговеца за извършване на услугата.
6.2.За да получи правото да извърши Резервация за участие в събитие, Потребителят следва да предостави минимално необходимите данни и информация: име и фамилия, телефонен номер, e-mail адрес, данни за фактура. В случай, че потребителят желае да предостави доброволно допълнителни данни с оглед наличие на други специфични условия или обстоятелства по извършване на услугата, то потребителя  посочва тези данни в полета „Допълнителна информация“ като бележка към поръчката.
6.3.Преди заплащане на Резервацията за участие в събитието е необходимо Потребителят да потвърди, че е съгласен и приема настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни.
6.4.Направената Резервация за участие в събите поражда действие между страните след извършване на потвърждение за плащане, чрез един от предоставените от Тъгровеца методи за разпращане на сайта.
6.5.При регистрация в уеб сайта на Atrjoy.eu , потребителят дава съгласието си да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна, по усмотрение на Търговеца, всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уеб сайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.
6.6.Регистрираните потребители се идентифицират пред системата чрез своите e-mail и парола. Допълнително всеки регистриран потребител посочва в потребителския си профил  телефон за контакти.
6.7.Потребителят декларира, че посочените от него данни в процеса на регистрация са верни, точни, актуални и пълни, в обема, изискван за регистрация от сайта.
6.8.Потребителят се задължава след регистрация и при използване на уеб сайта на доставчика:
(1) да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия за ползване, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;
(2) да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
(3) да уведомява незабавно доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение;
(4) да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп, извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
(5) да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уеб сайта на доставчика и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
(6) да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
(7) да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
(8) освен в случаите, когато е изрично уговорено друго, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уеб сайта на доставчика.


VII.ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК
7.1.Потребителят може да закупи от уеб сайта услугата - участие в арт събитие за подарък (билет/ваучер за подарък), който да предостави на трето лице.
7.2.За издаване на електронен ваучер за подарък е необходимо да бъдат предоставени следните данни: три имена, телефон и e-mail на Потребителя (лицето, закупило ваучера) и трите имена, телефон и електронна поща на лицето, в полза на което се издава ваучера, както и да се посочат броя на закупените билети.
7.3.Ваучерът за подарък е елекронен и се изпраща на e-mail допълнително, посочен от Потребителя, след извършено плащане.
7.4.С един ваучер могат да се закупят 1 или повече броя билети за участие в едно арт събитие.
Ваучерът е поименен и може да се ползва еднократно от третото лице, на чието име е издаден, заедно с придружители, като общият брой на ползвателя и придружителите не може да превишава броя, посочен във ваучера.
7.5.Лицето, ползвател на ваучера е задължен да направи предварителна резервация за избраното арт събитие от програмата на Artjoy.eu на телефонен номер +359 887549859 или на e-mail: office@artjoy.eu
7.6. Непосредствено преди началото на арт събитието лицето (ползвателят) , на чието име е  ваучера  се легитимира като такъв на Търговеца чрез физическото представяне на ваучера.
7.7.Ваучерът за учасите в арт събите не може да се ползва от придружителите без присъствието на лицето, на чието име е издаден ваучера.
7.8.Търговецът не носи отговорност при ползване на ваучера от лице, което е различно от вписания във ваучера ползвател.
7.9.Когато ваучерът е издаден за повече от два билета, ползвателят не може да отмени направена резервация за арт събитие. Ползвателят може да отмени направената резервация не повече от един път, когато ваучерът е издаден за по-малко от два или за два билета.
Ваучерът е валиден в срок до 3 (три) месеца, считано от датата на издаване.


VIII. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
8.1.Направената чрез сайта резервация за участие в събитие е потвърдена и услугата участие в арт събитие може да се ползва само след извършване на плащане по един от предоставените  от Търгавеца методи (посочени по-долу).
8.2.След направеното успешно плащане Потребителят получава на е-майла си, от системата на уеб сайта www.artjoy.eu електронен билет, който съдържа информация с данните въведени от Ползватели при Регистрацията.
8.3.Преди участието в резервираното събитие, Ползвателят трябва да носи със себе си физическо разпечатано копие на билета или мобилно елекронно копие на билета, с което да се легитимира пред Търговеца.


IX.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
9.1.Крайната цена на услугите предлагани в уеб сайта са в български лева и с включен ДДС.
9.2.Плащанията  се извършват по банков път, чрез  превод по посочената банкова сметка на Търговеца, посредством дебитна или кредитна карта, чрез един от предоставените методи на разпращане на Операторите ePay.bg или ЕasyPay, с които търговеца има договор.
9.3.Плащанията се извършват на 100% от стойността на резервираните билети.
9.4.Ползвателят се задължава да предостави всички необходими данни за целта на издаването на фактурата, съгласно действащото законодателство, като данните ще бъдат използвани само за целите на издаване на фактурата.
9.5.Плащанията се извършват по следния начин:
(1) Плащания по банков път – по посочената банкова смекта на Търговеца, като в основанието за плащане задължително се посочва номера на поръчката. След постъпване на плащането в системата на Аrtjoy.eu започва обработката на конкретната поръчка, след което Получателят получава на посочената електронна поща, своя билет за участие в арт-събитие.
(2) Плащане в брой в офисите на EasyPay. Потребителят заплаща сумата на поръчката  в офис на EasyPay. След постъпване на плащането в системата на Аrtjoy.eu започва обработката на конкретната поръчка , след което Получателят получава на посочената електронна поща, своя билет за участие в арт-събитие.
(3) Плащане през еPay.bg (поддържа плащане с карти Борика, Maestro, Master Card, Visa Electron, Visa Classic). В този случай Потребителят се прехвърля към страницата на ePay.bg, за да финализира транзакцията. След постъпване на плащането в системата на Аrtjoy.eu, започва обработката на конкретната поръчка, след което клиента получава на посочената електронна поща, своя билет за участие в арт-събитие.
9.6. В случай, че сумата по поръчката не бъде платена до 5 работни дни и 48 часа до провеждане на събитието, поръчката се анулира.


Х. УСЛОВИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЕ НА ПОСОЧЕНАТА В КАЛЕНДАРА ДАТА
10.1.Минималният брой участници за провеждане на събитие е 8 човека. Когато не е събрана група от 8 човека се прилагат правилата на чл.чл.11.1, 11.2, 11.3 и чл.11.4  от настоящите Общи условия.


ХI. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АРТ СЪБИТИЕ НА ПОСОЧЕНАТА В КАЛЕНДАРА ДАТА
11.1. В случай, че Търговецът не може да предостави услуга, която е предварително обявена за провеждане в календара на Artjoy.eu, за която Потребителят е направил резервация за участие в събитие и резервацията е потвърдена, Търговецът ще се свърже с Потребителя на посочения от него телефон за контакт и/или на посочения от него e-mail адрес във възможно най-кратък срок, за да го информира за новата дата, на която ще предостави услугата.
11.2. Търговецът гарантира запазено място на Потребителят за новата обявена дата на предоставяне на услугата.
11.3. В случай, че Потребителят откаже да ползва услугата на предложената нова дата на предоставяне, Търговецът възстановява в пълен размер стойността на направената резервация за участие в събитие на Потребителя.
11.4. Потребителят има право да преотстъпи участието си в арт събитието на трето лице, като му предостави потвърждение за извършено успешно плащане, издадено от системата на Оператора на хартиен или електронен носител, като в този случай заплатената от Потребителя сума за направена резервация за участие в събитие не се възстановява от Търговеца. В този случай Потребителят трябва да уведоми по e-mail Търговеца за преотстъпеното участие.


ХII. ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕ  (Удостоверяване на правото на ползване на услугата – посещение на арт събитие)
12.1.Потребителите, заплатили по банков път или чрез един от предоставените методи на разплащане от Оператор, с който Търговецът има сключен договор, удостоверяват заплатената услуга чрез представяне на потвърждение за успешно плащане, издадено от системата на Оператора (на хартиен или електронен носител).
12.2.Потребителите, заплатили на каса на EasyPay или на банкомат на Борика, удостоверяват заплатената услуга чрез представяне на потвърждение за успешно плащане, издадено от системата на Оператора на хартиен носител.


ХIII. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕНА ПОРЪЧКА
13.1.Услугата – участие в арт събитие, предоставена от Търговеца, представлява услуга, свързана с развлекателни дейности. Съгласно разпоредбите на чл. 54 от Закона за защита на потребителите при услугите, свързани с развлекателни дейности, правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилага.
13.2.При невъзможност за ползване на услуга по потвърдена Резервация за участие в събитие, Потребителя има право да преотстъпи правото на участие в арт събитието на трети лица, за което е необходимо да изпрати писмено уведомление до Търговеца на посочения e-mail: office@artjoy.eu във формата за обратна връзка в убсайта.
13.3.За да се счита за валидно упражнено правото на отказ, Потребителят следва да уведоми Търговеца за желанието си да се откаже от поръчката посредством изпращане на искане за отказ от Резервацията за участие в събитието, чрез изпращане на писмо, от което по недвусмислен начин става ясно, че Потребителят желае да се откаже от поръчката. Писмото се изпраща на e-mail: office@artjoy.eu или във формата за обратна връзка в уеб сайта.
 
13.4.При отказ до 48 часа преди датата на събитието, потребителят има право да получи заплатената сума обратно или да си запази час за следващо събитие. В противен случай, сумата не се възстановява.
13.5. Търговецът  извършва възстановяването на сумата само по банкова или картова сметка посочена писмено от Потребителя.


ХIV. ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА
14.1.Търговецът има право по всяко време да прави промени в уеб сайта по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.
14.2.Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уеб сайта.


ХV.ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
15.1.Потребителят има право да разглежда съдържанието на уеб сайта.
15.2. Потребителят има право да осъществява контакт с Търговеца на настоящия уеб сайт.
15.3. Потребителят има право да използва услугите, които са предоставени на уеб сайта.
15.4.Потребителят се задължава да използва уеб сайта и неговите функционалности законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.
15.5.Потребителят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.
15.6.Потребителят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.
15.7. Потребителят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.
15.8. Потребителят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.
15.9.Потребителят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.
15.10.Потребителят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Търговеца.
15.11.Потребителят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Потребителят отговаря за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.
15.12.Потребителят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения през контактната форма на уеб сайта или по e-mail адреса на Търговеца.

 
ХVI.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
16.1.Доставчикът събира и обработва лични данни на физическите лица като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за защита на личните данни, която е публикувана на сайта.
16.2. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят изразява своето съгласие Аrtjoy.eu да събира, обработва и съхранява предоставените лични данни и да ги използва за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на билети.
16.3.С оглед гарантиране правата на Потребителите в процеса на обработване на техните лични данни, Търговецът заявява и гарантира, че предоставените от Потребителите лични данни нямат да бъдат допълнително използвани, разкривани и/или предавани на трети лица или обработвани по друг несъвместим начин, освен за целите на настоящите Общи условия, изпълнението на задълженията на Търговеца и/или на лицата, които от негово име обработват лични данни на Потребителите във връзка с извършване на продажбата на поръчания/ите от Потребителя услуги.
16.4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Търговеца, негови служители и/или лица, които работят пряко под неговото ръководство, както и от други юридически лица, с които Търговецът си сътрудничи с цел приемане и обработване на плащания с банкови карти на поръчаните от Потребителя услуги, комуникация и разрешаване на спорове с Потребителя.
16.5. С цел предоставяне на качествено изпълнение на заявената от Потребителя услугата е необходимо Потребителят да предостави на Търговеца най-малко следните лични данни и информация: име и фамилия; телефон/и за връзка; e-mail адрес; данни за фактура, както и други данни предоставени от Потребителя, чрез полето „Бележки към поръчката“.
16.6.Търговецът гарантира, че предоставените от Потребителя данни се използват единствено и само за приемане, обработване и изпълнение на направената поръчка, при необходимост от контакт с Потребителя, както и за подобряване качеството на обслужване.
16.7.Сайтът използва бисквитки, за да установи някои предпочитания на своите Потребители, като например, но не само, език, страна, където се намира, и други.
16.8.Търговецът не събира, записва, съхранява или по какъвто и да е друг начин обработва данни отнасящи се до използваната от Потребителя за извършване на електронните разплащания кредитна или дебитна карта. Данните, необходими за извършване на разплащанията се въвеждат чрез интернет-платформата предоставена от Оператора (ePay.bg и EasyPay.bg), с който Търговецът има сключен договор.
16.7.С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят доброволно дава своето изрично и недвусмислено съгласие да бъде фотографиран по време на провеждане на арт събитията; да бъде видеозаснеман по време на провеждане на арт събитията чрез всякакви подходящи за целта технически средства; да бъдат разпространявани направените фотографии и видеозаписи в интернет пространството, в социалните мрежи, в електронните и печатните медии и др.; да бъде видеозаснеман и излъчван на живо по време на провеждане на арт събитието (лайв стрийминг) по различните комуникационни канали, както и да бъде разпространяван записът от него.


ХVII. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ
17.1.Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Търгавеца.
17.2.Съдържанието на сайта на Търговеца може да бъде използвано от Ползвателите на сайта само за лична, нетърговска употреба.
17.3. Използването на тази информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение, публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Търговеца, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.
17.4.Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.
17.5.Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.


ХVIII. ВРЪЗКА КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
18.1.Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез електронния магазин са независими и търговецът не поема каквато и да е отговорност, за вреди и загуби възникнали за потребителите в резултат на използването на тези сайтове. Също така собственикът на интернет магазина не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.


ХIХ.АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
19.1.Електронната поща, която Потребителя предоставя, ще бъде включена в списък  и използвана за  изпращането на седмичен електронен информационен бюлетин на Artjoy.eu,  с цел да бъдет информирани получателите абонати за най-актуалните  предстоящи събития в календара, новини, проведени събития и др. информация.
19.2.За отказ от получаване на Бюлетина, Потребителят изпраща е-мейл до електронната поща на Търговеца с ясен текст за отказ от получаване на Бюлетина.


ХХ. ПРОЦЕДУРА ПО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
20.1.В случай на възникнал спор или наличието на въпрос, за чието решаване е необходимо съдействието на Търговеца, Потребителят може да се свърже с Търговеца на посочените на Сайта телефон/и за контакти или да изпрати в свободна форма запитването си на посочения e-mail  за контакт. Служител на Търговеца ще се свърже с Потребителя във възможно най-кратък срок, за да обсъди всички въпроси поставени от Потребителя с цел тяхното бързо и качествено разрешаване в интерес на двете страни.
20.2.Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.
20.3.При възникнал спор между Потребителя и Търговеца и невъзможност за решаването му, Потребителят може да обърне към Комисията за защита на потребителите или да ползва Платформата за онлайн решаване на спорове  (ОРС https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG ), поддържана от Европейската комисия.


ХХI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
21.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено. Ако някоя от страните промени адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.
21.2 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.
21.3 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.
21.4 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези Общи условия и сключените договори щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
21.5 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в най-долната  част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да  проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.
21.6 В случай, че имате допълнителни въпроси, относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете  на телефон: +359 887549859  или като използвате формата за контакт на този уеб сайт.
Последно обновяване: 20 юли 2019 г.
 

Бюлетин

Запишете се в нашия нюзлетър, за да получавате винаги актуална информация за събития.